Psychoterapeutické poradenství

Psychoterapie je metoda, která používá psychologické prostředky, zejména rozhovor, vedený kvalifikovaným terapeutem, který je zodpovědný za formování psychoterapeutického vztahu, který je pro terapii nepostradatelný. Pro úspěšnost terapie je zásadní vlastní aktivita a motivace klienta.
Odbornost psychoterapeuta je možné zjistit podle toho, zda absolvoval dlouhodobé vzdělávání v psychoterapii, tzv. výcvik, jehož součást je teorie, sebezkušenost a supervize terapeutické práce. Sebezkušenost je vlastní psychoterapie psychoterapeuta, jejímž účelem je sebepoznání, porozumění svým osobním problémům a chybám a minimalizovat tak jejich dopad na svou práci - psychoterapii. Supervize je nedílná součást práce psychoterapeuta po celou jeho pracovní kariéru. Jedná se o konzultaci postupu v terapii se zkušenějším kolegou, vedoucí ke zkvalitnění práce. Psychoterapie je dlouhodobou péčí, zpravidla trvá týdny až měsíce, někdy i roky. V psychoterapii se terapeut s klientem věnuje minulosti, ale také tomu, co se děje nyní, zejména ve vztahu mezi nimi. Často dochází k uvědomění si potlačených či skrytých emocí a potřeb, které mohou ovlivňovat náš život, naše chování, jednání a prožívání. Mnoho obtíží se během psychoterapie nevyřeší. Stane se ale, že na ně nahlédnete, budete o nich vědět, naučíte se je rozpoznávat a pracovat s nimi. Od terapie neočekávejte, že vám terapeut řekne, co máte dělat a jak se máte zachovat. Psychoterapie je o hledání cesty k lepšímu životu, na kterou se klient musí dostat sám.

Poradenství pro pozůstalé 

Poradcem pro pozůstalé jsem se stala díky příslušnému vzdělání - získáním profesní kvalifikace Poradce pro pozůstalé. Mohu Vám pomoci tam, kde prožíváte ztrátu blízkého člověka nebo také lidem, kteří se ocitli v terminální fázi svého onemocnění, stejně tak jejich rodině či blízkým. Ztráta milované osoby je bezpochyby velice těžkou životní událostí, náročnou psychicky i emočně a nikdo by na takovou obtížnou situaci neměl zůstat sám. Může se ale stát, že o vzniklé situaci nebudete mít s kým mluvit, smutek nebude z nejrůznějších důvodů přijímán, vaše pocity nebudou vyslyšeny a nebudete rozumět svému prožívání. Pomohu Vám projít všemi fázemi truchlení, pomohu Vám vyrovnat se s vzniklou situací. Neslibuji, že to bude lehké, ale slibuji, že vám pomohu vše lépe zvládnout, porozumět tomu, co se stalo a pokusíme se společně o návrat do běžného života.
Budu na zármutek s Vámi.
Moje práce může být s pozůstalými, s rodinou, ale také se samotným pacientem či jeho blízkými - budoucími pozůstalými - v poslední fázi života. I samotný člověk, který se ocitl v terminální fázi svého onemocnění, má často mnoho prožívání a otázek, na které se mu nedostává odpovědí a okolí neví, jak s nemocným hovořit.

Krizová intervence

Je krátkodobá metoda, zpravidla trvá 1-10 sezení. Krizová situace vzniká, pokud se setkáme s překážkou či potížemi, které nejsme schopni zvládnout běžnými mechanismy, které nám obvykle fungují. Dostáváme se tak do prožívání, které nazýváme krizí. Krizová intervence je akutní, případně krátkodobá psychologická či psychosociální pomoc, která lidem pomáhá řešit obtížné životní situace. Mezi hlavní cíle této metody patří pomoci klientovi prožít emoce a porozumět jim, stejně tak jeho chování a jednání, stabilizovat jeho stav, zabránit nežádoucím strategiím řešení, ale také zejména nalézt klientovi schopnosti, zjistit jeho podpůrné sítě a pomoci mu s plánem řešení krize.


.

S čím Vám mohu pomoci


Psychoterapie:

 • Konzultace v psychososciálních oblastech života
 • Poradenství v oblasti poruch příjmu potravy, závislostí
 • Necítíte-li se dobře, nedaří se vám ve vztazích, nerozumíte sami sobě, vlastnímu chování a prožívání a chtěli byste to změnit, chcete vědět, co vás ovlivňuje
 • Práce s emocemi, se vztekem, s úzkostí, s agresivitou, se strachem, se zklamáním
 • Osobnostní rozvoj - posílení sebedůvěry a sebehodnoty
 • Syndrom vyhoření, problémy na pracovištiPoradenství pro pozůstalé:

 • Ztráta blízkého člověka
 • Ztráta dítěte - prenatální a perinatální ztráta
 • Práce s budoucími pozůstalými, s nemocným
 • Poradenství v případě náhlého úmrtí - co teď?      Krizová intervence:

 • Životní krize
 • Řešení náročných životních situací
 • Psychosociální poradenství


S kým spolupracuji